Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI ÉS SÜTI SZABÁLYZAT

Verzió 1.0

Paragon Alley Kft. 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. 1/4.; (a továbbiakban: „Paragon Alley”) elkötelezett a honlapjait használók online adatvédelme iránt. Mint ilyen Paragon Alley az EU 2016/79 rendeletének (a továbbiakban: „Rendelet”) 13. cikke alapján elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatot annak érdekében, hogy segítse a Paragon Alley adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlatának és annak megértését, hogy az Ön személyes adatait miként kezeljük a honlapjaink (a továbbiakban együttesen: „Honlap”) használata során. A jelen Adatvédelmi Szabályzat egyúttal tájékoztatást nyújt annak érdekében is, hogy Ön adott esetben a személyes adatai kezeléséhez kifejezett és megfelelő tájékoztatáson alapuló módon tudjon hozzájárulni. A Paragon Alley az Ön által rendelkezésre bocsájtott vagy más módon a Paragon Alley szolgáltatásainak igénybevételével összefüggésben (pl. hozzáférés a Honlap korlátozottan hozzáférhető felületeihez, Paragon Alley, stb.) gyűjtött információt és adatokat a Rendelettel összhangban használja fel. Ez különösen azt jelenti, hogy a Paragon Alley minden személyes adat kezelése esetén tiszteletben tartja a jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, célhoz kötöttség, korlátozott tárolhatóság, adattakarékosság, pontosság, integritás és bizalmas jelleg alapelveit.

1. Adatkezelő

Valamennyi, a személyes adatokra vonatkozó, Honlapon keresztül végzett adatkezelési tevékenység tekintetében az adatkezelő a Paragon Alley, ahogy megnevezésre került ezen Adatvédelmi Szabályzat elején. Minden, a személyes adatok Paragon Alley általi kezelésére vonatkozó kérdéssel, ideértve a Paragon Alley adatfeldolgozóinak listáját is, ide fordulhat: office@paragonalley.com

2. A kezelt Személyes Adatok

Tájékoztatjuk arról, hogy a Honlap használata során a Paragon Alley Önre mint egyénre vonatkozó, vagy az Ön – közvetlen vagy kiegészítő információval együtt történő – azonosítását lehetővé tevő, vagy más egyénekre vonatkozó adatokat („Személyes Adatok”) gyűjthet és kezelhet Önről, így például az Ön nevét, egy azonosító számát, egy online azonosítót vagy egy vagy több fizikai, pszichológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi tulajdonságát.

a. Böngészési adatok

A Honlap működése, ahogy az megszokott az interneten található más honlapok esetében is, magában foglalja számítógépes programok és szoftveres eljárások alkalmazását; ezek szokásos működésük során a Honlap felhasználóiról adatokat gyűjtenek. Noha a Paragon Alley ezen adatokat nem annak céljából gyűjti, hogy azokat konkrét felhasználókhoz kapcsolja, lehetséges ezen felhasználók azonosítása, vagy közvetlenül ezen adatokon keresztül, vagy más, összegyűjtött adattal együtt. Ennélfogva ezen adatok szintén Személyes Adatoknak minősülnek. Ez az adat magában foglalja az operációs rendszer és IT környezet számos paraméterét, ideértve az Ön IP címét, tartózkodási helyét (ország), a számítógépe domain neveit, a Honlapon indított kérések eredményének URI (egységes erőforrás-azonosító) címét, a kérések időpontját, a kérések szerverre való elküldésének módját, a kérések eredményeként kapott fájl méretét, azt a számkódot, amely jelzi a szerver válaszának jellegét (sikeres, hiba, stb.), stb. Ezeket az adatokat kizárólag a Honlap használatára vonatkozó, anonim, statisztikai célú információk gyűjtésére használjuk, továbbá azért, hogy biztosítsuk a Honlap helyes működését és a hibák és/vagy visszaélések azonosítását. Az adatokat az adatkezelést követően azonnal töröljük, kivéve akkor, ha azokra a felelős személyek azonosításához szükség van egy esetleges, olyan kibertérben elkövetett bűncselekmény esetén, amely a Honlapot vagy harmadik személyeket károsítja – ebben az esetben az internetes -hozzáférést a szükséges időtartamig meg lehet tartani

b. A Személyes Adatok különleges kategóriái

Ön jogosult a Honlap „Dolgozz velünk” felületén keresztül olyan Személyes Adatokat elküldeni, amelyek a Rendelet 9. cikkében meghatározott kategóriába eshetnek – ilyen adatok „a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok”.
Ez nem jelenti akadályát annak, hogy Ön a Honlapon keresztül elküldje az önéletrajzát egy álláspályázatra, ugyanakkor a Paragon Alley arra kéri Önt, hogy a fenti kategóriába tartozó Személyes Adatokat ne közöljön magáról, kivéve, ha ezt feltétlenül szükségesnek tartja. A Paragon Alley emlékeztetni Önt arra, hogy a Rendelet 9. cikk (2) bek. e) pontja szerint ha Ön közli a Személyes Adatok különleges kategóriáit, ezek kezelésére vonatkozó kifejezett hozzájárulása nélkül, ezzel kapcsolatban a Paragon Alley semmilyen esetben sem vonható felelősségre és hozzá ezzel kapcsolatban panasz nem nyújtható be, mert ebben az esetben az adatkezelés arra tekintettel megengedett, hogy az adatokat Ön kifejezetten nyilvánosságra hozta.
Mindenesetre a Paragon Alley hangsúlyozni kívánja ezen Személyes Adatok kezelésére vonatkozóan az Ön kifejezett hozzájárulásának fontosságát, akkor is, ha Ön ezen adatok megosztásáról döntött. Kérjük annak figyelembevételét, hogy a jelentkezőnek egy bizonyos állásra történő kiválasztásának céljából a Paragon Alley úgy dönthet, hogy elemzi az Ön által az interneten szabadon elérhetővé tett, szakmai közösségi média oldalakat (pl. LinkedIn).

c. Az érintett által önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatok

A Honlap néhány szolgáltatásának használata során, Ön jogosult arra, hogy más személyekre vonatkozó Személyes Adatokat küldjön el. Minden olyan helyzetben, ahol Ön más személyekre vonatkozó Személyes Adatok Honlapon keresztül történő megosztásáról dönt, Önt tekintjük ezen Személyes Adatok önálló adatkezelőjének és Ön vállal minden, ezzel együtt járó kötelezettséget és felelősséget. Ez azt jelenti, hogy Önnek meg kell győződnie arról, (i) hogy ezen harmadik személyek Személyes Adatainak ilyen módon való felhasználására ezen harmadik személyek hozzájárulásával rendelkezik, mielőtt a Paragon Alley részére azokat szolgáltatja, (ii) vagy hogy más olyan jogalappal rendelkezik, ami lehetővé teszi az adatok jogszerű kezelését.
E célból Ön köteles teljes mértékben helytállni a Paragon Alley felé azon harmadik személyek ezen Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő bármilyen kártérítési panaszával, igényével vagy követelésével szemben, akiknek az adatait a Honlap az Ön kezdeményezésére kezeli.

d. Sütik

A website az Ön beleegyezése nélkül nem használ sütiket.

3. Az adatkezelés célja

A Paragon Alley az Ön Honlapon keresztül gyűjtött Személyes Adatait az alábbi célokra kívánja felhasználni:
a. Az Ön kéréseinek megfelelő szolgáltatások nyújtása céljából, például: (i) a Honlap korlátozott hozzáférésű felületeihez hozzáférés biztosítása; (ii) hírlevelekre történő feliratkozás;
b. Az Ön segítség vagy tájékoztatás iránti kéréseinek megválaszolása érdekében;
c. A Honlapon keresztül elküldött önéletrajzok elemzése céljából, valamint bármely olyan jelölttel való kapcsolatfelvétel céljából, aki elküldte a jelentkezését;
d. Olyan jogszabályoknak való megfelelés érdekében, amelyek a Paragon Alley számára előírják bizonyos Személyes Adatok gyűjtését és/vagy további kezelését.

4. Az adatkezelés jogalapjai és kötelező/mérlegelésen alapuló jellege

A Paragon Alley az Ön Személyes Adatait a 3. pontban megjelölt célokkal összhangban az alábbi jogalapok alapján kezeli:
• 3. a), 3. b) és 3. c) pontok: az ezen célokból történő adatkezelés a Honlap szolgáltatásainak nyújtásához szükséges, így a vonatkozó jogalap az adatkezelés szükségessége az Önnel kötött szerződés teljesítésének érdekében, valamint az Önnel kötött szerződést megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtétele érdekében – a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja. Ön nem köteles ezen célokra megadni a Személyes Adatait a Paragon Alley számára, ugyanakkor ha nem adja meg, a Paragon Alley nem tudja a Honlap szolgáltatásait az Ön számára nyújtani, és a Paragon Alley nem tudja az Ön kéréseit megválaszolni, vagy hozzáférni az Ön által esetlegesen elküldött önéletrajzokhoz.
• A 3. c) pontra vonatkozóan, különösen az Ön által az interneten szabadon elérhetővé tett, szakmai közösségi média oldalaknak a Paragon Alley általi elemzése során, a Paragon Alley a Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontjára támaszkodik – azaz az adatkezelés a Paragon Alley arra vonatkozó jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, hogy ellenőrizze, felmerül-e bármilyen kockázat a jelölt alkalmasságára vonatkozóan az adott elérhető állás betöltésével kapcsolatban.
• 3. d) pont: az ezen célból történő adatkezelés a Paragon Alley számára a jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából szükséges, így a vonatkozó jogalap az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége – a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Amikor Ön bármilyen Személyes Adatát a Paragon Alley rendelkezésére bocsátja, a Paragon Alley köteles ezen Személyes Adatokat a vonatkozó jogszabályok betartásával kezelni, ami magába foglalhatja az Ön személyes adatainak megőrzését vagy a hivatalos hatóságok felé történő kiadását adó- vagy illetékkötelezettség vagy más jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

5. A Személyes Adatok címzettjei

A 3. pontban meghatározott célokból az Ön Személyes Adatai megosztásra kerülhetnek különböző személyekkel / szervezetekkel (a továbbiakban együttesen: „Címzettek”):
• A Paragon Alley nevében adatfeldolgozókként eljáró szervezetek, így különösen:
• Személyek, társaságok és szakmai cégek, amelyek a Honlap szolgáltatásaival kapcsolatban tanácsokat és konzultációt biztosítanak a Paragon Alley számára könyvelési, adminisztratív, jogi, adóügyi, pénzügyi és követeléskezelési kérdésekben;
• a Honlap szolgáltatásainak nyújtása céljából megbízott szervezetek (tárhely-szolgáltatók, e-mail felületet biztosítók);
• Technikai karbantartás (ideértve a hálózati eszközök és az elektronikus kommunikációs hálózatok karbantartását) végzésére feljogosított személyek.
• Állami szervezetek, testületek és hatóságok, amelyekkel az Ön Személyes Adatai az alkalmazandó jogszabályoknak és ezen szervezetek kötelező erejű utasításainak történő megfelelés érdekében közölhetők;
• • Azon személyek, akiket a Paragon Alley felhatalmazott arra, hogy kezeljék azon Személyes Adatokat, amelyek a Honlap szolgáltatásainak ellátásához feltétlenül szükségesek, és akik titoktartási kötelezettséget vállaltak vagy egyébként az alkalmazandó jogszabályok alapján titoktartásra kötelesek (pl. a Paragon Alley munkavállalói).

6. A Személyes Adatok továbbítása

Az Ön Személyes Adatainak némelyike az Európai Gazdasági Térségen kívüli Címzettekkel megosztásra kerülhet. A Paragon Alley biztosítja, hogy az Ön Személyes Adatait ezen Címzettek is a Rendelettel összhangban kezeljék. A Rendelet alapján az adattovábbítás történhet megfelelőségi határozat vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek alapján. További információt a Paragon Alley alábbi címén talál: office@paragonalley.com

7. A Személyes Adatok megőrzése

A 3. a) és 3. b) pontokban meghatározott célokra történő adatkezeléssel érintett Személyes Adatokat a Paragon Alley az ezen célok teljesítéséhez feltétlenül szükséges ideig kezeli – mivel ezeket a Személyes Adatokat a Honlap szolgáltatásainak nyújtása érdekében kezeli, a Paragon Alley ezeket minden esetben annyi ideig őrzi, ameddig a Honlap szolgáltatásaival kapcsolatos felelősség el nem évül (az alkalmazandó jogszabályokban meghatározottak szerint), így védve a saját érdekeit.
A 3. c) pontban rögzítetteknek megfelelően, a Honlapon keresztül elküldött önéletrajzokban található Személyes Adatokat a Paragon Alley mindaddig megőrzi, ameddig az állás, amelyre az önéletrajzot elküldték, szabad. A spontán jelentkezések (tehát álláshirdetés nélkül beküldött jelentkezések) esetében, a Személyes Adatok 1 (egy) évig őrizhetők meg. A Paragon Alley felveheti a jelöltekkel a kapcsolatot a fent említett határidő lejárta előtt annak érdekében, hogy a megőrzési idő meghosszabbítását kérje.
A 3. d) pontban meghatározott célokra történő adatkezeléssel érintett Személyes Adatokat a Paragon Alley a vonatkozó jogi kötelezettségek vagy az alkalmazandó jogszabályok által megkövetelt ideig őrzi.
A Személyes Adatok tekintetében a Paragon Alley által alkalmazott megőrzési időkkel, és az ezek meghatározására vonatkozó követelményekkel kapcsolatos további információért kérjük, forduljon office@paragonalley.com

8. Az érintett szervezetek jogai

A Rendelet III. fejezetében foglaltak szerint Ön, mint érintett, bármikor jogosult a Paragon Alley tól a Személyes Adataihoz való hozzáférést kérni, továbbá jogosult a Személyes Adatainak helyesbítését vagy törlését kérni, továbbá tiltakozhat azok kezelése ellen. Ön szintén jogosult az Ön Személyes Adatai kezelésének korlátozását kérni a Rendelet 18. cikke szerinti esetekben, valamint jogosult az Ön által a Paragon Alley rendelkezésére bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni a Rendelet 20. cikke szerinti esetekben. A kérelmeivel írásban fordulhat a Paragon Alley hoz az alábbi elérhetőségeken: office@paragonalley.com Kérjük, hogy minden esetben vegye figyelembe, hogy Ön, mint érintett, a fentieken túl jogosult panaszt benyújtani az Ön Személyes Adatainak védelmével kapcsolatban illetékes felügyeleti hatóságokhoz, ha Ön szerint az Ön Személyes Adatainak ezen Honlapon keresztül történő kezelése sérti az alkalmazandó jogszabályokat.